تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - اقسام شماتت

اقسام شماتت


1-شماتت درونی: که فرد در درون خود از مصیبتی که به دیگری وارد شده اظهار شادمانی میکند.

2-شماتت بیرونی :
که فرد شادی  خود را از مصیبت وارده به دیگری اظهار میکند.