تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - شماتت چیست؟

شماتت چیست؟


شماتت اظهار شادمانی از مصیبت دیگران است.

وقتی شخصی دریابد که بر برادر دینی اش مصیبت وارد شده است اگر اظهار شادمانی کند و به سرکوفت بلادیده بپردازد گرفتار بیماری شماتت شده است.

البته سرکوفت و سرزنش در برار رفتاری است که از شخص بلا دیده سرزده است به این معنا که شماتت کننده با اظهار شادمانی از بلایی که بر سر دیگری آمده مصیبت را نتیجه آن رفتار می داند و چه بسا در سرکوفت به بیان آن بپردازد.