تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - نتایج فحش در دنیا و آخرت

نتایج فحش در دنیا و آخرت


پیامدهای فحش در دنیا

1-تحریک دیگران به ناسزاگویی
2-ایجاددشمنی
3-ایجادنفاق و دورویی
4-نابودی برکت
5-مایه فسق
6-اجابت نشدن دعا

خداوند متعال درقران میفرمایند :
*خدایان آنها را فحش ندهید چرا که آنا نیز-درمقابل-از روی دشمنی به خداوند ناسزا میگویند
.*

و پیامدهای آن در آخرت

1-محرومیت از بهشت
2-ورود به دوزخ

پیامبراکرم میفرمایند:
*ورود به بهشت برهر دشنام دهنده ای حرام است.*