تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - توجه به ریشه ها و زیرساخت های حجاب

توجه به ریشه ها و زیرساخت های حجاب


از مهمترین راهکارهای گسترش حجاب در میان بانوان،

توجه به ریشه های اعتقادی و معنوی آن است.

برای تشویق زنانی که دربارهحجـاب کم توجهانـد

 بایـد ریشه هـای حجـاب، یعنی ایمان و اعتقاد مـذهبی را تقویت کنیم.

 امر و نهی کردن به زنان درباره حجاب،بـدون توجه به ریشه هـای اعتقادی و معنوی آن،

 

نه تنها هیـچ سودی برای آنان نـدارد، بلکه لجاجت و تنفر آنها را از حجاب افزایش میدهد.


ازاینرو، باید به تقویت این ریشه ها و زیرساختها توجه شود

 

تا زنان و دختران ما با علاقه و میل و اراده خود به سوی حجاب بروند.

از بهترین مکانهایی که میتوان در آن، زمینه پذیرش حجاب را برای زنان فراهم کرد،

 فضاهای معنوی، زیارتگاهها و مشاهد مشرفهاست.

 

بـانوی زائر بـا قرار گرفتن در این موقعیتهـای ویژه، با تلنگری کوچک،

 ولی ظریف و به موقع، دچار تحولی عمیقی میشود؛تحولی که مانند آن

در هیچ جای دیگر رخ نمیدهد.

 

...........................

 

بنابراین، منشأ حجاب را باید در درون فرد جستوجو کرد؛

همانگونه که دیگر اعمال دینی چنین منشأ و خاسـتگاهی دارند،


و برای توجه دادن فرد به ادای آنها لازم است عقاید درونی او را تقویت کرد.


بسـیاری از افراد از چنین خاسـتگاه اعتقـادی برخوردارنـد.

تنهـا مـانعی که سـر راه آنهـا وجـود دارد،

 

غفلت و بیتوجهی آنهـا از اینخاسـتگاه است.

اگر بتوانیم بـا ایجاد یک فضای معنوی مناسب،

 

 زمینه اسـتحکام مبانی اعتقادی این  افراد را فراهم کنیم،

بیشک، دررفتار آنها تغییر ایجاد خواهد شد

و آنها به سمت حجاب متمایل خواهند شد.

در ادامه، به خاطره ای در اینباره استناد میکنیم.


خاطره ای از تذکر دادن به حجاب:

 

یکی از روحانیان کاروان میگفت: در سـفرهایی که به مکه و مدینه مشـرف میشدیم، گاهی زنانی را مشاهده میکریم که پوششآنهـا با زنان دیگر کاروان فرق داشت و مناسب یک زائر حـج یا عمره نبود. تـذکرهای عمومی و خصوصـی هم کارساز نبود و آنهاکماکان راه خود را میرفتند. تا اینکه در یکی از سـفرها تجربه جالبی به دست آوردم. در این کاروان چند زن با لباسهای نامناسبو چهره آرایش کرده در جلسـات شـرکت میکردنـد و مرتبـاً افراد کـاروان، خصوصاً زنان محجبه به من تـذکر میدادنـد که با آنهاصحبت کنم. ولی من امتناع میورزیدم و میگفتم باید وقت مناسب آن برسد.

یک روز صبح زود که همگی به زیارت بقیع رفته بودیم و پشت دیوار بقیع به خواندن دعا و زیارت مشغول بودیم، در حین خواندنزیارتنامه، توسـلی به حضـرت زهرا (علیها السلام) گرفته شد و احساس خوبی به همه دست داد. در همین هنگام موقعیت را مناسبدیدم و همانطور که

افراد هر کـدام، ارتباط قلبی با حضـرت زهرا (علیها السـلام) برقرار کرده بودنـد، با همان حالت دعا و مناجات گفتم: »ای کسانی کهتـاکنون گنـاهی از شـما سـرزده و در مسـیر بنـدگی خـدا تقصـیر و کوتاهی کردهایـد! همینجا پیمان ببندیـد که دیگر از راه راسـتمنحرف نشوید. ای بانوانی که تاکنون پوشـش شـما کامل نبوده! بیایید از همین الآن به حضـرت فاطمه (علیها السلام) قول بدهید کهاز این به بعد، طوری لباس بپوشـید که فاطمه (علیها السـلام) از شـما راضـی باشد. با فاطمه پیمان ببندید که نسبت به نامحرم رفتاریداشته باشید که مورد عنایت دختر پیامبر (صلی اﷲ علیه و آله) قرار گیرید و فردای قیامت شفاعت آن بزرگوار شامل حالتان شود« .

وقتی جلسه توسل تمام شـد و به هتل برگشتیم، دیدم همان خانمهایی که حجابشان کامل نبود، تصـمیم گرفتهاند چادر به سـرکنند وبه من گفتنـد وقتی به ایران هم برگردنـد، چادر را از خود دور نمیکنند. همچنین یکی از خانمها به من گفت: »شـما خیلی زیبا و بهموقـع به مـا تـذکر حجـاب را دادیـد. مـا متوجه بودیم که برخی خانمهـای کـاروان از نوع پوشـش مـا راضـی نیسـتند و دائم به شـمامیگفتند که به ما تذکر بدهید، ولی شما بزرگواری کردید و این کار را نکردید و صبر کردید تا موقع مناسب آن فرا رسید. آنگاهطوری به ما گفتید که به هیچکس برنخورد. مطمئن باشید اگر مستقیماً تذکر میدادید، نه تنها غرور ما اجازه پذیرش آن را نمیداد،بلکه دیگر در هیچ یک از جلسات شما شرکت نمیکردیم« .

از آن روز من فهمیـدم، راه و روش امر به معروف و نهی از منکر ساده نیست و تصـمیم گرفتم همین روش را در همه سـفرهایم اجراکنم و

به لطف خدا نیز موفق بودم.

برگرفته از کتاب راههای تقویت فرهنگ حجاب در حج و زیارت